У оквиру курса стичу се знања из области: Физиологија животиња- динамичку организацију ћелије, све органске системе и њихово функционисање у целини.Биологија развића- проучава начине размножавања, ембрионално и постембрионално развиће, раст и старење.Основи генетике – механизам наслеђивања- суштину процеса наслеђивања и варијабилности особина код организама и да то повежу са биологијом развића и еволуцијом. Основи молекуларне биологије-  грађа и функција беланчевина и нуклеинских киселина,  грађа и функционисање ћелије, ћелијски циклус и деоба ћелије. Основни принципи еволуционе биологије- теорије о настанку наше планете и живота на њој, упознати са филогенетским развојем живог света и настанку човека, процес природне селекције као и правце еволуције.

bio