Stepenovanje, korenovanje, kompleksni brojevi, kvadratna jednačina i funkcija, eksponencijalne funkcije i jednačine, logaritmi, logaritamske funkcije i jednačine, prizma, piramida, lopta i sfera 

piramide